Alfred Andersen

Alfred Andersen startet i 1893 i Larvik, og ble et stort verksted i Vestforld med hele landet som marked. Produktene ble tilpasset de til enhver tid største markeder, fra hvalfangstens behov til oljeindustrien eller byggnæringen. Fabrikkanlegget ligger på Torstrand ved Tjøllingveien. Etter en konkurs i 2012 drives virksomheten under navnet NLI Larvik.

HISTORIKK

Alfred Andersen mek. Verksted & Støberi ble grunnlagt 1893. Virksomheten startet på en tomt grunnleggeren, Alfred Andersen kjøpe på Østre Halsen samme år. Han startet sin virksomhet som smed ”smedjeforretning”. Virksomheten ekspanderte raskt og i 1902 kjøpte Andersen en større tomt av Treschow-Fritzøe på Thorstrandmoen.

Samme år begynte byggingen a det nye verkstedet. Smien og maskinverkstedet var de første bygningene som ble reist. I denne førte tiden var det framstilling av ulike landbruksmaskiner, ploger, harver, spader osv. som var den hovedproduksjonen. Framstilling av landbruksmaskiner falt etter hvert bort. Andre artikler var mer lønnsomme.

Alfred Andersens smie leverte utstyr til bottlenosefangsten. En fortsettelse av denne virksomheten, i langt større skala, var bedriftens engasjement i hvalfangsten. Virksomheten startet etter at den første ekspedisjonen hadde gått ut fra Sandefjord i 1905. Alfred Andersen var i denne perioden en foregangsmann. I årene fra 1908 og utover var han involvert i dannelsen av samtlige hvalselskaper i byen.

Bedriftens virksomhet i denne tiden omfattet både utrustning av kokerier og levering av materiell til båtene, harpuner, granater, sjakler m.m. 1909 tok bedriften opp produksjon av stålvinduer (Universitetsbiblioteket i Oslo har sine vinduer herfra). Bedriften var også involvert i statens arbeid med telefon og telegrafnett i Norge. Leveransene til staten førte bl.a. til utbygging av galvaniseringsanlegget. Verkstedets største avdeling, plate- og konstruksjonsverkstedet leverte broer, jernmaster, radiomaster, alle slags jernkonstruksjoner for bygninger, olje- og bensintanker, hangarporter, materiell for elektrifisering av jernbaner m.m. Hele landet var bedriftens marked.

Etter krigen har bedriften vært en ledende leverandør av brokonstruksjoner. Virksomheten er i dag i stor utstrekning orientert mot offshore virksomhet.

Grunnlagt: 1893

Adresse: Tjøllingveien

Kilde: Nord, Einar, Fra smie til Norges utbygger, Alfr. Andersen mek. Verksted & støberi