Om Industrimuseum.no

Industrimuseum er et felles prosjekt i museumsnettverkene for industrihistorie og arbeiderkultur. Det er utviklet i samarbeid og med støtte fra Kulturrådet med mål om å skape en ny felles formidlingskanal for industrihistorie samlet på ett nettsted som et åpent tilbud til et bredt publikum. Det er også et mål å styrke informasjonsutveksling og faglig samarbeid mellom museer som driver med industrihistorie og dokumentasjon. Nettstedet utvikles i samarbeid mellom museene i nettverket, som forplikter seg til å produsere og publisere kvalitetssikret innhold til sidene. Bidrag fra frivillige er også et viktig element, og ønskes velkommen. Nettstedet vil dermed over tid utvikle seg til et industrihistorisk leksikon for Norge.

I Norge er det i dag en rekke museer som arbeider med å dokumentere vår nære fortid. Industrialiseringen av Norge startet på 1840-tallet. Bevaringen av industrielle kulturminner, gjenstander, fotografier og dokumenter fra norsk industrihistorie er en svært viktig del av dokumentasjonen av landets utvikling fra et førindustrielt samfunn preget av landbruk og fiske, til det moderne Norge vi kjenner i dag.

Museene i nettverket har hver på sin kant arbeidet med å dokumentere den industrihistoriske kulturarven, og ønsker gjennom nettverket å styrke samarbeidet museene i mellom, dele dokumentasjonen med flere og gjøre innsamlet materiale lettere tilgjengelig.

”Nasjonalt nettverk for teknologi- og industrihistorie” ble startet vinteren 2004 etter avtale mellom Norsk Teknisk Museum og ABM-u. Målet med nettverket er å styrke samarbeid og faglig utveksling mellom norske museer som arbeider med industrihistorie. Nettportalen industrimuseum.no er et samarbeidsprodukt for formidling og utveksling av informasjon i nettverket og til publikum.

Skriv ut