Walhalla Sepefabrik A/S

Walhalla Sepefabrikk var lenge Norges eldste såpefabrikk. Den ble grunnlagt i 1859, og var ledd i Hans Nilsen Hauges arbeid med å bygge opp industri rundt om i landet 1). Grunnlegger var T.C. Tønnesen som hadde lært såpekoking i Tyskland.

Logo til Walhalla Såpefabrikk  (Ingressbilde)

Logo Walhalla såpefabrikk

Dette er hva som står å lese i Det Norske Næringsliv Vest-Agder fylkesleksikon (1953):

Walhalla Sæbefabrik ble startet i 1859 av herr T. C. Tønnesen. Tønnesen dro ut som 16 åring for å lære kunsten å koke såpe og lys. Han fikk sin første utdannelse ved en såpe- og lysfabrikk i Kristiansfeld i Schleswig. Derfra dro han til Neuwild ved Rhinen og endte sin studietid med et opphold i Holland. Høsten 1859 kom han tilbake til Norge 20 år gammel. Følgende annonse i Christianssands Stiftsavis 16/11 1859 forteller at det ikke bare var såpe herr Tønnesen hadde lært å fremstille: Walhalla Såpefabrikk, Lund, KristiansandFoto: IKAVA/ DBVA.no<br>Foto: IKAVA/ DBVA.no
Walhalla Såpefabrikk, Lund, Kristiansand

Lys og Sæb.

Udsalget af min Søns Lys og Sæbefabrik, bestaaende af: gode Talglys, Vox.Julelys, Voxtabler, velluktende Sæber, hvoribandt en god medisinskaromatisk Urtesæbe, Eau de Cologne, Haarolie, Pomade, Berliner- og Kongerøgelse som alt anbefales til billige Priser af B. Tønnesens Enke.

Senere aveterte hun fra sin sønns fabrikk bl.a: "hvid og marmoreret Siangsæbe, Parfumerisager som Makassarolie og Ovenvand, og Savonetter, de sidste udmærkede gode, besyndelig som Barbersæbe, Grønsæbe i hele og halve fjerdinger."

T.C. Tønnesen, grunnlegger av Walhalla såpefabrikk i 1859.Foto: Scan fra Det Norske Næringsliv fylkesleksikon Vest-Agder<br>Foto: Scan fra Det Norske Næringsliv fylkesleksikon Vest-Agder
T.C. Tønnesen, grunnlegger av Walhalla såpefabrikk i 1859.
Grønnsåpe og stangsåpe var hovedartikler, og grønnsåpe kan man si helt til 1940 holdt seg som hovedartikkel. Produksjonen av toalettsåpe har imidlertid de siste 30 år hatt en så rivende utvikling at salget i førkrigsårene var blitt sideordnet med Walhallagrønnsåpen og er nå uten sammenligning fabrikkens største artikkel. Dessuten fremstilles husholdningssåpe, barbersåpe og krem samt Fa-Wa kosmetikk. Til å begynne med var markedet begrenset til Kristiansand og de nærmeste byer. Nå er Walhallas merkeartikler kjent over hele landet. Salgsapparatet omfatter 3 faste reisende foruten provisjonsselgere og agenter i 36 byer. Beskjeftigede antall funksjonærere og arbeiderer er vanligvis mellom 40 og 50 personer. Fabrikken ble i 1910 omdannet til aksjeselskap. Fabrikkeier Th. O. Berge har vært aksjonær siden 1911 og disponent fra 1913. Etter at fabrikkeier Berge i 1918 overtok den annen hovedaksjonær, disponent M. Kvaal´s aksjer, har han også vært enestyrer. Ingeniør Sam Dahl har siden 1923 vært den tekniske leder. 5. av fabrikkens funksjonærer og arbeidere fikk i 1950 det kgl. selskap for Norges Vels fortjenestemedalje, alle etter 30 års tjeneste i fabrikken. A/S Walhalla Sepefabrikk er Norges eldste helt norske såpefabrikk. 

 

Dette er hva som står å lese om Walhalla såpefabrikk hos Statsarkivet Kristiansand http://www.arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=no-a1450-05000000111429 

Historikk

En av de åtte parsellene som ble utstykket av Kongsgårds innmark i 1795 ble tildelt kjøpmann Niels Wahl, og han ga eiendommen navnet Wahlhalla. Her ble det i 1859 etablert en såpefabrikk av den unge Tønnes Christian Tønnessen (1839-1917). Han var født i Kristiansand som sønn av tobakksspinner Bernt Tønnessen. Faren kjøpte i 1849 et lite gårdsbruk på Valhalla (løpenr. 183b, senere gnr. 41, bnr. 2 i Oddernes). I folketellinga 1865 finner vi sønnen Tønnes som "sæbefabrikant" og gårdbruker her med kone og to små døtre. Husstanden omfattet dessuten en tjenestedreng og to tjenestejenter.
I 1895 solgte Tønnessen såpefabrikken med tilhørende grunn og bygninger for 15.000 kr. til sønnen Hjalmar Tønnessen (f.1874) og dennes daværende svigerfar, byggmester Rudolf Anton Johansen. Firmaet Walhalla Sæbefabrik ble anmeldt til handelsregisteret samme år, som et selskap med begrenset ansvar som skulle drive fabrikasjon av såpe og parfyme, med forretningskontor i Oddernes. Hjalmar Tønnessen trådte ut av firmaet høsten 1900, og Johansen overtok hele forretningen med aktiva og passiva. Han begjærte sist i oktober 1901 Walhalla Sæbefabrik opptatt til konkursbehandling, og konkursboet ble avsluttet i 1903 (se Torridal sorenskriverarkiv, bo nr. 22/1901). Fabrikken ble kjøpt tilbake av den første eieren, T.C. Tønnessen.
Firmaet A/S Walhalla Sæbefabrik ble registrert i Oddernes handelsregister i januar 1910. Styret besto av tre personer: agent Didrik Aasmundsen, fabrikant Hjalmar Tønnesen og kjøpmann Arne Arnesen. I 1911 ble firmaet overført til handelsregisteret i Kristiansand, nå med forretningskontor i Rådhusgata 14 og et nytt styre på fire personer: agent Didrik Aasmundsen (disponent), kjøpmann Jacob Georg Pedersen og lærer Christen Brøvig, foruten daværende fullmektig Ole Theodor Olsen Berge (1880-1972). De tre førstnevnte solgte i 1913 sine aksjer til Berge, og styret ble redusert til nevnte Berge og Mathias Guttorm Kvaal. Kvaal solgte også sine aksjer og trådte ut av styret i 1918, og dermed var Th. O. Berge ene-eier og utgjorde alene styret. I hans tid fikk fabrikken karakter av en familiebedrift, bl.a. med flere av sønnene i ledelsen. Den siste kontorsjefen var Halvdan Odd Berge (1912-2010). Produksjonen på Valhalla vedvarte til 1960. Da ble det inngått en avtale med Freyasdal Såbefabrikk (se privatarkiv D/1389) som innebar at denne bedriften overtok Walhallas produksjon og varemerker.

 

1) https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/teknisk-og-eiendom/min-eiendom/dokumenter/kulturminner_lowres.pdf