En båt under bussterminalen

Helt fra middelalderen ble korn fraktet oppover Akerselva til kornmølla på Nedre Foss. Hva slags båter ble brukt? Arkeologer fant svar midt i det som i dag er bussterminalen på Grønland! Og ved å se på gamle Oslobilder. 9. Februar 2011 ble det funnet rester etter et lite båtvrak i Schweigaardsgate like utenfor bussterminalen i Oslo. Det var kun rester etter bunnskroget som lå igjen, men vraket som var 5 meter langt og 2 meter bredt kunne gi et godt inntrykk av hvordan båten opprinnelig kan ha sett ut. Årringsanalyser av treverket i båten viste av treverket var hugget en gang mellom 1502 og 1505. Båten har trolig ligget like ved Akerselvas datidige utløp i fjorden ved Vaterland.

Båtfunn på Vaterland (Ingressbilde)

Arkeolog Solveig Thorkildsen fra Byantikvaren fant båtvraket. MArinarkeologer fra Norsk Maritimt museum bisto utgravningen og forvalter funnet. Båten var ferdig avdekt 8. mars 2011. Fv. Feltleder Lotte Carrasco, Kristian Løseth, Andreas Kerr (alle NMM). Foto: Tori Falck/NMM.

Foto: Norsk Maritimt Museum<br>Foto: Norsk Maritimt Museum
Båtens flate skrog, grunne kjøl og solide konstruksjon samt funnstedet innerst i Bjørvika nær Akerselvas utløp kan tyde på at båten er tilpasset å ferdes med tung last nettopp i dette lokale området, både opp og ned langs elva og innerst i havneområdet. Båten kan ha vært brukt til å frakte korn til Mølla ved Nedre Foss, og mel tilbake. Den kan også ha vært brukt til å frakte folk og last over elva. Vaterland bru ble ikke oppført før 1654.  Ved begynnelsen av 1600-tallet bodde det fergemenn og fiskere i små hytter ved Akerselvas utløp. Båten kan også ha vært brukt som en lokal laste – og lossebåt i indre Oslo havn. På denne tiden var skipene blitt store og dyptgående mens havneområdene ble grunnere og grunnere på grunn av elveavsetninger og dumping av søppel og ballast. I middelalderens havnebyer var det vanlig at de større skipene ankret opp på havna og at lasten ble ført videre til land med små lokale laste- og losse båter.

Foto: Ole Tobias Olsen <br>Foto: Ole Tobias Olsen
Kanskje kan vi aldri få vite nøyaktig hva denne båten har blitt brukt til, men funnet har gitt spennende ny informasjon ikke bare om de teknologiske nyvinningene i båtteknologien på 1500-tallet, men også om bruken av lokale båter i Akerselva og det indre havneområdet i senmiddelalderens Oslo.

De siste båtene som kan minne om lignende fartøy som Vaterland 1 kan sees på et fotografi fra Akerselva fra 1865, da en ”ekstremversjon” av Vaterland 1 kan synes til høyre i bildet. Etter dette finnes det fler og fler fotografier av båttrafikken opp og ned Akerselva og i indre Oslo havn men båttypen som kan ligne på Vaterland 1 ser da ut til å være forsvunnet.

Foto: Norsk Maritimt Museum<br>Foto: Norsk Maritimt Museum
Det første dampdrevne mudderapparatet ble tatt i bruk i Oslo havn i 1859. Disse mudderbåtene, som kunne ta opp store mengder masse på en gang, førte til at store deler av Oslo havn enten ble gjort dypere slik at også de store skipene kunne legge til kai eller de ble fylt igjen med masse. Problemene med grunne havner og dype skip ser dermed ut til å være løst en gang for alle og behovet for slike båter som Vaterland 1er dermed trolig ikke lenger tilstede.

Tekst: Lin Cecilie Hobberstad, Norsk Maritimt Museum