Norsk Jernverk A/S

A/S Norsk Jernverk i Mo i Rana ble etablert som statsbedrift av Stortinget i 1946 for å gjøre Norge mer selvforsynt av stål, utnytte norsk vannkraft og jernmalm til eksport og styrke næringslivet i Nord-Norge. Det var ventet at tysk stålindustri ville bli liggende brakk lenge etter krigen, og at kull ville forbli så høyt priset at elektrisk kraft i stålverk ville gi norsk fordel. Tilgang på jernmalm fra lokale gruver og norsk teknologi i elektrostålovnene var også ventet å gi fordel. Ingen av disse forventningene ble innfridd, og Norsk Jernverk slet økonomisk det meste av sin levetid. Stortinget vedtok den 9. juni 1988 å avvikle statens eierskap i A/S Norsk Jernverk, som ledd i en omfattende omstilling av den statseide industrien i Mo i Rana. Råjernverket og koksverket ble nedlagt, men jernverkets anlegg og energiproduksjon ble overtatt av Mo Industripark, eid av bl.a. lokal bank og Rana kommune. Ulike produksjoner ble videreført av private selskaper, bl.a. skrapstålsmelting, fesil-produksjon, valseverk osv.

Norsk Jernverk (Ingressbilde)

Jernverket i 1969

«Jernsaken» sto sentralt i norsk industripolitikk før og like etter andre verdenskrig. Det ble ansett som viktig å sikre tilfang av sentrale stålprodukter, fordi Norge og norsk industri hadde vært meget sårbar på grunn av manglende nasjonal stålproduksjon. Stortinget valgte å bygge A/S Norsk Jernverk i Mo i Rana på grunn av rike jernmalmforekomster og nærhet til den påbegynte kraftproduksjon i Glomfjord. Bygging av jernverket tok ni år og kostet 500 millioner kroner. Etterkrigstidens sterke etterspørsel var i 1955 kraftig redusert og prisen likeså. Befolkningen i kommunene Mo og Nord-Rana økte fra ca. 8 000 til 20 000.

Ved kjøp av Dunderland Iron Ore Company i Mo i Rana (1947) og Rana Gruber på Storforshei (1962) sikret man seg malmtilgang; hovedsakelig magnetisk magnetitt og lavmagnetisk hematitt. Knust malm gikk gjennom et oppredningsverk der det (via flotasjon og magnet-separering) ble til slig bestående av 65 % jern.

Driften ved A/S Norsk Jernverk startet i april 1955. Jernslig ble smeltet i et råjernverk, som opprinnelig hadde fire norskutviklede smelteovner produsert av Elektrokjemisk (Elkem). Det flytende råjernet ble foredlet til stål i stålverket. I stålverket ble også stål produsert ved å smelte jern- og stålskrap i elektrostålovner. I valseverket ble stålet formet til ønsket format og kvalitet, som bjelker, profiler og armeringsjern. A/S Norsk Jernverk hadde også en avdeling i Bergen; Blikkvalseverket.

En vesentlig utvidelse foregikk rundt 1964. Da ble råjernverket utbygget med to nye og større ovner. Rana Gruber startet produksjonen av slig, og ble en integrert del av Jernverket. I 1964 ble også Norsk Koksverk AS startet opp i Mo i Rana med produksjon av koks og ammoniakk, basert på leveranser fra Svalbard.

Produksjonen på 1970-tallet lå mellom 500 og 700 000 tonn, vesentlig eksportert til grossister i Norden og England. Produksjone varfordelt på armeringsstål, skipsprofiler, blikk o.a. I 1978 var Jernverket Norges niende største bedrift med 4 500 ansatte fordelt med 3 200 i hovedanlegget, 450 i Rana Gruber, 430 ved Blikkvalseverket i Bergen, 350 ved A/S Norsk Staaltaug i Trondheim og 70 ved hovedkontoret i Oslo. Selskapets firmanavn ble rundt 1980 endret til Norsk Jernverk AS.

På 1970- og 1980-tallet rammet den internasjonale stålkrisen Jernverket med full tyngde. Norsk stålindustri ble et nasjonalt politisk og finansielt problem. Jernverket ble hovedeier av Norsk Stål A/S gjennom kjøpet av Aspelin-Stormbulls stålavdeling, og armeringsstål-produsenten Christiania Spigerverk fra Elkem. I omstillingvedtaket av 9. juni 1988, vedtok Stortinget privatisering av både Spigerverket og Jernverket.

Grunnlagt: 1946

Avviklet: 1988

Antall ansatte: 4500 (1978)

Adresse: Mo i Rana

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Jernverk